הקמת עמותה חדשה

יש לכם חזון והחלטה להקים עמותה (מלכ"ר). מה עושים עכשיו?

חשוב לדעת כי מלכ"ר הינו מוסד ללא כוונות רווח, מטרתו של מלכ"ר הינה לעודד, לסייע, לעזור ולממן מטרה שלשמה הוא הוקם. השימוש בעמותה שהינה מלכ"ר הינו בעיקר למטרות מס מאחר וחוקי המס החלים על המלכ"ר שונים מחוקי החברות הרגילים. פתיחת עמותה כמו פתיחת עסק עשויה להיות מבלבלת וסבך המוסדות הממשלתיים יכול להיות מכשול מצד אחד אך ניתן לצלוח אותו בצורה מהירה מחד אם פועלים בצורה מסודרת.

מדריך זה מטרתו לתת מענה והסבר בסיסי על הקמת עמותה והבירוקרטיה הכרוכה בכך. בכדי להבין טוב יותר את הקמתה של העמותה, להלן תקציר על אופן פעילות עמותה שיעזור לכם בהמשך הדרך בעת הרישום וקבלת החלטות בדבר המייסדים, מנהלי וחברי העמותה:

מהי עמותה?
עמותה, הינה גוף ציבורי. כגוף שכזה העמותה הינו גוף שחשוף לעיני הציבור וכל אדם יכול לבקש ולעיין במסמכי העמותה המופקדים במשרדי הרשם.

מוסדות ומבנה העמותה:
חוק העמותות קובע בסעיף 19 כי על כל עמותה לקיים לפחות שלושה מוסדות:

1. אסיפה כללית.
2. ועד מנהל.
3. ועדת ביקורת (או גוף מבקר שיכול להיות רואה חשבון או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות).
ניתן להקים מוסדות נוספים בעמותה אך היא חייבת לעדכן את תקנון העמותה (ראה הסבר על תקנון העמותה בהמשך).

מהי האסיפה הכללית?
האסיפה הינו גוף הכולל את כל חברי העמותה, הכולל את מייסדיה וכל חבר שהצטרף על פי תקנון העמותה. האסיפה הינה הגוף שקובע את הרכב הוועד המנהל, הרכב וועדת ביקורת, מינוי רואה חשבון, שינוי תקנון העמותה. חברות בעמותה יכולה להיות בתשלום או ללא תשלום הכול לשיקול דעת האסיפה הכללית של העמותה.

וועד מנהל?
הוועד הינו הגוף שבידיו הסמכויות לניהול העמותה. בוועד חברים באופן אוטומטי כל מייסדי העמותה. לאסיפה הכללית יש סמכות לשנות את הרכב וכמות חברי הוועד אך שלא יפחת מ – 2 חברים. חברי וועד חייבים להיות חברי עמותה. לחברי הוועד יש אחריות משפטית על פעולות העמותה. סמכויות חתימה: הוועד מסמיך 2 או יותר מבין חברי הוועד להיות מורשה חתימה בעמותה. ניתן לשנות את הסעיף בתקנון המצוי של העמותה (סעיף 18) ולהסמיך חברים שאינם חברי וועד או חברי העמותה לחתום בשם העמותה.

ועדת ביקורת (גוף מבקר)?
האסיפה חייבת לבחור לעמותה וועדת ביקורת או גוף מבקר – רואה חשבון, מחברי העמותה שאינם חברי וועד מנהל. גם אם אין פעילות כספית על העמותה למנות וועדת ביקורת. הוועדה תכין דוח מידי שנה על פעילות העמותה. במידה והיקף פעילות העמותה עולה על 1.2 מיליון ₪ בשנה העמותה חייבת במינוי רו"ח מבקר. על העמותה לנהל פנקס מסודר הכולל את שמות כל חברי מוסדות העמותה, תחילת חברות בכל גוף וסיום חברות של כל אחד מחברי העמותה, וועד מנהל וועדת ביקורת. ניתן לשלם גמול לחברי הוועדות השונות בגבולות החוק המצוינות בחוק כגמול עבור השתתפות בישיבות וועד מנהל, וועדת ביקורת וגמול מיוחד ליו"ר העמותה.

העסקת קרובים
אין בחוק מגבלה על העסקת קרובים של חברי העמותה בגופים השונים פרט למינוי של קרובי משפחה בוועד המנהל וועדת הביקורת נהוג לקבוע רף של 10% מהיקף העובדים כמגבלה עליונה לבני משפחה מועסקים בשכר.

מידע שימושי לבעלי עסקים

לפתיחת עסק חדש ויעוץ מלא השאירו את הפרטים

דילוג לתוכן