היערכות לסוף שנת המס 2013

תוכן עניינים

 • שיעורי המס לשנת 2014 ואילך
 • מיסוי רווח הון
 • קיזוז הפסדים
 • היערכות לקראת סוף שנת המס
 • השלמת רישומים ותיאומים
 • כיצד לערוך את מפקד (ספירת) המלאי
 • שמירת מסמכי מערכת החשבונות
 • פטור ממס על הכנסות מהשכרת דירות למגורים
 • מע"מ והשכרת דירה למגורים
 • הכנסות דמי שכירות מחוץ לישראל בידי יחיד
 • דיווח שנתי מקוון למס הכנסה
 • חובות אבודים
 • ניכוי הוצאות מסוימות
 • רישום הוצאות – מתנות ללקוחות
 • ניכוי הוצאות כיבוד ואירוח
 • ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ
 • נסיעות לחו"ל
 • זיכוי בשל תרומות
 • פנסיית חובה/קופ"ג וקרנות השתלמות
 • חובת ביטוח פנסיוני
 • הפקדות לקופת גמל ליחידים
 • הפקדות לקרן השתלמות
 • קופות גמל לפיצויים
 • הוצאות לימודים
 • תשלום דמי ביטוח לאומי – עצמאי
 • ביטוח לאומי – מעביד
 • הלוואות וסעיף 3(ט) לפקודה
 • שווי שימוש ברכב

שיעורי המס לשנת 2014 ואילך  

 1.  שיעור מס החברות יעמוד על 26.5%
 2.  בעקבות החלטת הממשלה מתאריך 25.11.13 הוקפאה העלאת שיעורי המס שהיתה אמורה להיות ב-2014 והם נשארו כמו בשנת 2013, לפי הטבלה להלן:

הכנסה חודשית
יגיעה אישית

הכנסה שנתית
יגיעה אישית

שיעור המס

עד 5,280

עד 63,360

10%

מ-5,281 עד 9,010

מ-63,361 עד 108,120

14%

מ-9,011 עד 14,000

מ-108,121 עד 168,000

21%

מ-14,001 עד 20,000

מ-168,001עד 240,000

31%

מ-20,001 עד 41,830

מ-240,001 עד 501,960

34%

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

48%

מס נוסף מעל: 67,630

מס נוסף מעל: 811,560

50%

כמו כן, אדם אשר הכנסתו החייבת (כולל רווח הון, שבח מקרקעין) בשנת המס עלתה על 811,560 שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה בשיעור של 2% נוספים על האמור לעיל.

מיסוי רווח הון       

א. חברה- תשלם מס רווח הון על פי שיעור מס החברות

ב. יחיד- עד 25% מס רווח הון

רווח הון – רווח ממכירת נכס לרבות מניות

קיזוז הפסדים

הפסד הון ניתן לקזז כנגד רווחי הון ושבח ממכירת מקרקעין

הפסדי הון שנוצרו בשנת המס ממכירת ניירות ערך יתקזזו גם כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד (באותה שנה) ששולמו בשל אותו נייר ערך וכנגד הכנסת ריבית או דיבידנד מניירות ערך אחרים ובלבד ששיעור המס עליהם לא עולה על 25%.

החל משנת המס 2012 לקזז הפסדי הון שוטפים כנגד דיבידנד שקיבל בעל מניות מהותי מחברה בשליטתו.

הפסדים מועברים מניירות ערך עד שנת 2005 אשר טרם נוצלו, יתקזזו כנגד רווח הון וכנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20% (להבדיל מ-25%) הפסדי הון שנבע ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזזו תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל. נותר הפסד יקוזז כנגד רווח הון בישראל

הפסדים מניירות ערך הניתנים לקיזוז הינם הפסדים אשר מומשו בפועל ולא "על הנייר".

ניתן לבקש אישור תיאום מס לרווח מני"ע כנגד הפסדים מפקיד השומה..

הפסד מניירות ערך ניתן לקזז מרווחי הון ומשבח מקרקעין.

העברת הפסדים לשנת המס הבאה – יתרת ההפסדים שלא קוזזה בשנת המס, תועבר לשנים הבאות ללא הגבלת זמן.

היערכות לקראת סוף שנת המס   

השלמת רישומים ותיאומים

לקראת סוף השנה יש להשלים רישומים ותיאומים לפי הפירוט הבא:

 1. להכין רשימת מלאי לסוף שנה. הרשימה צריכה להיות מפורטת, ממוספרת וכוללת כמות יחידה לכל מוצר ומחיר עלות (קנייה) ללא מע"מ. ראה פירוט בסעיף כיצד לערוך מפקד מלאי.
 2. לעדכן רישומים בספרים ולהתאימם עם גורמי חוץ – ספקים/לקוחות/חברות קשורות.
 3. להכין רשימת שיקים שנמסרו לספקים דחויים.
 4. להכין רשימת חובות לעסק מלקוחות.
 5. לספור את הכסף בקופות הקטנות במידה ויש.
 6. לספור את ההמחאות הדחויות שטרם הופקדו בבנק והמזומנים שטרם הופקדו.
 7. להשלים את כל הפרטים הדרושים לצורכי ניהול החשבונות והדיווח, לוודא שהועבר כל חומר הנהלת החשבונות, רישום פרטי עובדים ומצבם המשפחתי והתעסוקתי לרבות עבודה נוספת.

כיצד לערוך את מפקד (ספירת) המלאי     

את הספירה יש לערוך בתאריך 31/12/2013, אולם ניתן לערוך את הספירה 10 ימים לפני/אחרי מועד זה ללא בקשת אישור מיוחד. ניתן לערוך את הספירה 30 יום לפני/אחרי לאחר בקשה בכתב לפקיד השומה.

ספירת המלאי תכלול את כל המלאי הנמצא ברשותך כולל מחסנים וכולל מלאי בקונסיגנציה (משגור) כולל ציון למי שייך המלאי במקרה זה ברשימה נפרדת.

רצוי להכין מראש את גיליונות הספירה ורק להשלים כמויות בעת הספירה. גיליונות הספירה צריכים לכלול את שם העסק, תאריך הספירה, מיקום הספירה,  שם הסופר, מספר עמוד. את המחיר ניתן להשלים מאוחר יותר לאחר סיום הספירה.

במידה ויש מלאי שניזוק יש לציין את מידת הנזק באופן מפורש.

שמירת מסמכי מערכת החשבונות 

יש לשמור את מסמכי מערכת החשבונות, במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. כלומר, לאחר 31/12/2013 ניתן להשמיד את ספרי החשבונות של שנת 2006, בתנאי שהדוח של אותה שנה הוגש עד 31/12/2007 מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין-מחלקתיים, חוזים ופרוטוקולים, תיעוד ופנקסים, שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות ניהול ספרים, אך ניהלם מרצון או מכוח דין אחר, יש לשמור במשך 3 שנים לפחות מיום הגשת הדוח על ההכנסה לשנת המס, שאליה הם מתייחסים.

מומלץ להיוועץ איתנו טרם השמדת המסמכים.

פטור ממס על הכנסות מהשכרת דירות למגורים

החוק מעניק פטור ממס על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירת מגורים או חלק ממנה בישראל, אחת או יותר – ובתנאים אלה:

א. הדירה משמשת למגורים.

ב. הדירה אינה רשומה כנכס המשמש בעסקו של המשכיר.

ג. ההכנסה מדמי השכירות אינה רשומה בספרי העסק.

תקרת הפטור בשנת 2013 הינה 4,980 ש"ח נדגיש כי תקרת הפטור הינה תקרה מתואמת כלומר, יש להפחית מגובה הפטור את סכום ההכנסה מהשכרת מגורים העולה על תקרת הפטור. לדוגמא: הכנסות שכ"ד חודשיות של 4,000 ש"ח בחודש יהיו פטורות ממס. אך אם ההכנסות החודשיות מהשכרת דירת מגורים יגדלו ל 6,000 ש"ח, החריגה מעל תקרת הפטור הינה 1,020 ש"ח, יש להקטין את גובה הפטור בסכום 1,020 ש"ח, כך שלאחר ההקטנה גובה הפטור יהיה 3,960 ש"ח החלק החייב יהיה 2,040 ש"ח.

נציין את עמדת רשות המסים, לפיה במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים ושמכירתה חייבת במס שבח יתווסף לשבח סכום הפחת שניתן היה לדרוש אילולא הפטור בתקופת ההשכרה החל מיום 27.2.2007 אף שאין הדבר מצוין בחוק. זאת להבדיל מהמסלול של 10% מס על דמי ההשכרה לפי סעיף 122 לפקודה בו מצוין הדבר במפורש.

ניתן לשלם מס מוחלט בשיעור 10% על הכנסות מהשכרת דירות מגורים בידי יחיד. נישום כאמור מחויב בתשלום המס בתוך שלושים ימים מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות, דהיינו עד סוף ינואר 2014. יצוין כי היחיד אינו חייב לבחור במסלול מיסוי זה מראש אלא לבצע החלטה על כך בסוף השנה.יובהר, יחיד שבחר לשלם מס בשיעור האמור, לא יהיה זכאי לנכות פחת או הוצאות שהוצאו לשם ייצור הכנסת השכירות ולא יהיה זכאי לפטור, לזיכוי או לקיזוז בשל אותה הכנסה.

לעניין חישוב השבח במכירת דירת המגורים, ככל שזו לא תימכר בפטור ממס, יתווסף לשבח סכום הפחת המרבי שניתן היה לנכות אלמלא האמור לעיל, בתקופה בה שולם המס בשיעור של 10%.

מע"מ והשכרת דירה למגורים

במקרה בו המשכיר הינו אדם פרטי, אז השכרה לאדם פרטי או לעוסק לשימוש פרטי לא תחויב במע"מ. השכרה מאדם פרטי לעוסק או למלכ"ר הינה עסקת אקראי והעוסק/מלכ"ר (קונה יהיה חייב בתשלום המס). חבות המע"מ לא תחול בהשכרת דירת מגורים מאדם פרטי למלכ"ר.

הכנסות דמי שכירות מחוץ לישראל בידי יחיד   

סעיף 122א קובע, כי יחיד בעל הכנסות שכירות מחוץ לישראל רשאי לשלם על ההכנסה הנ"ל מס בשיעור מופחת של 15%, בחישוב הכנסתו של יחיד שבחר בהחלת הוראות סעיף זה יותר לו בניכוי מהכנסה הוצאות פחת בלבד. על פי הסעיף ניתן רק לקזז פחת בגין הדירה ולא ניתן להזדכות על מיסים ששולמו בחו"ל.

דיווח שנתי מקוון למס הכנסה

חובת הגשת דוח נקבעת בהתאם לסעיף 131 לפקודה והוראות הפטור שנקבעו בסעיף 134א. נקבע כי יחיד שהייתה לו הכנסה בשנת המס שמקורה בעסק, משכורת או חקלאות יהא חייב להגיש דוח שנתי מקוון. דוח יחשב כמקוון אם שודר על ידי רואה החשבון המיצג או אם שודר באמצעות האינטרנט.

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמי מקוון), התש"ע-2010, קובעות כי יחיד שהכנסתו או הכנסת בת זוגתו שמקורה מעסק, ממשכורת ומחקלאות אינה עולה על 79,800 ש"ח והכנסת שני בני הזוג יחדיו אינה עולה על 159,600 ש"ח (הסכומים מתואמים לשנת 2013).

הקלות אלו לא יחולו במקרה בו אחד מבני הזוג הינו בעל שליטה או שהגישו תביעה לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".

ההקלה פוטרת מחובת הגשת דוח מקוון אך אינה פוטרת מחובת הגשת דוח שנתי בהתאם לפקודה.

חובות אבודים        

חוב אבוד הוא חוב שלא ניתן לגבייה. בכדי להכיר בחוב ולרשום את ההוצאה, ההנחיות העיקריות, כפי שהובאו בחוזר מס הכנסה, המבטאות את עמדת הנציבות בנושא הנדון מובאות להלן:

א. חוב אבוד יוכר רק אם הוא עסקי.

ב. החוב בלתי אפשרי לגבייה (למשל – החייב פשט את הרגל או שהוא חברה בפירוק).

רק עמידה בתנאים הנ"ל תאפשר רישום חוב אבוד.         

ניכוי הוצאות מסוימות

רישום הוצאות – מתנות ללקוחות

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) תשל"ב-1972 (להלן – "התקנות") מאפשרות ניכוי הוצאות למתנות, אשר ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות, בסכום של 210 ש"ח לשנה לאדם אחד בישראל ובסכום של 15$ ארה"ב לשנה לאדם אחד מחו"ל. תנאי להתרת ניכוי הוצאה זו הוא רישום פרטי זיהוי המקבל, מקום הנתינה וקבלות לאימות. לפיכך רצוי להכין לפקיד השומה רשימת לקוחות ישראלים ומחו"ל, שקיבלו מתנות מאת הנישום. הרשימה צריכה להיות מדויקת וסבירה להיקף העסקים המתנהלים עם אותו לקוח/ספק.

נזכיר כי מתנה לעובד לרגל אירוע אישי (חתונה, ברית, בר מצווה) גם כן תותר בניכוי עד למגבלת הסכום לעיל.

ניכוי הוצאות כיבוד ואירוח         

מותרים בניכוי 80% מההוצאות שהוציא הנישום לכיבוד קל במקום העיסוק שלו, דהיינו: המקום שבו הנישום מנהל דרך קבע את עיסוקו.

יתרת 20% מההוצאות לא תותר בניכוי, ויחולו עליה הוראות בדבר תשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות. כ"כיבוד קל" יחשבו משקאות קרים ומשקאות חמים, עוגיות וכיו"ב פרטי מזון קלים הניתנים לאורח, המבקר במקום העיסוק לצורכי פעילותו של הנישום וכן לעובדים. הוצאות אירוח אחרות למזון ולמשקה לא ייכללו בגדר "כיבוד" (לדוגמה: ארוחה עסקית הניתנת לאורח או לעובד).

הוצאות אירוח בארץ אינן מותרות בניכוי, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל.

ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ    

מותרות בניכוי הוצאות לינה בישראל ביהודה שומרון וחבל עזה (באזור) עד גובה הסכומים שנקבעו בתקנות. ככל שהלינה נעשתה במרחק של פחות מ- 100 ק"מ ממקום העיסוק העיקרי או ממקום המגורים של הנישום, יותרו הוצאות הלינה אם שוכנע פקיד השומה, כי הלינה הייתה הכרחית לייצור הכנסה.

תקרת הוצאות הלינה נקבעה בתקנה 2(2)(ב)(1)(ב) לתקנות כדלהלן:

* לינה שעלותה נמוכה מ- 114$ – מלוא הסכום.

* לינה שעלותה גבוהה מ- 114$ – 75% מהסכום, אך לא פחות מ- 114$ אך לא יותר מ 194$.

הוצאות לארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה יותרו בניכוי אם הלינה מותרת בניכוי כאמור. על הוצאה לארוחת בוקר, המותרת כאמור בניכוי, לא תחול ההוראה הנוגעת להוצאות אש"ל (תקנה 2(3) לתקנות) והיא תיחשב לחלק מהוצאות הלינה.

ההוראות הנ"ל אינן חלות על לינה הנדרשת לצורך השתתפות בכנס בתחום עיסוקו של הנישום, ויחולו כללי ניכוי ההוצאות על פי סעיף 17 לפקודה ואילך.

נסיעות לחו"ל    

לפי התקנות – יוכרו ההוצאות להלן, הכרוכות בנסיעה לחו"ל בשנת 2013, גובה הסכום וההוצאות המתורות מפורטות בחוק על פי יעד הנסיעה, משך הנסיעה והאם יש/אין קבלות וחשבוניות בגין ההוצאות הנ"ל.

סוגי ההוצאות העיקריים והסכומים המותרים:

כרטיס טיסה: אם הטיסה היא במחלקת תיירים 100% ממחיר הכרטיס.

לינה: בנסיעה, אשר כללה עד 90 לינות – בעבור 7 לינות ראשונות, כל הוצאות הלינה לפי קבלות או 259 דולר ללילה, לפי הנמוך.

בעבור הלינה השמינית עד הלינה התשעים:

לינה עד 114 דולר – לפי קבלות- תותר בניכוי במלואה ; לגבי לינה שעלותה מעל 114 דולר – לפי קבלות – 75% מהעלות אך לא פחות מ 114 דולר ולא יותר מ- 194 דולר.

שכירות רכב: סכום ההוצאות שיוכר: עד 57 דולר ליום כולל גם הוצאות הפעלת הרכב, כגון דלק וחנייה.

הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה – יוכרו הוצאות אלה עד 73 דולר ליום; אם לא נדרשו הוצאות לינה יוכרו הוצאות אלה עד 120 דולר ליום.

הוצאות חינוך: יותרו בניכוי לנישום ששהה בחו"ל תקופה רצופה שמעל ל – 10 חודשים בגין ילדיו שעד גיל 19, בסכום של עד 649 דולר לחודש לילד. ניתן לפנות בבקשה להגדלת הסכום בהתחשב במדינת החוץ.

זיכוי בשל תרומות                     

סעיף 46 לפקודה מעניק זיכוי בשיעור 35% למי שתרם למוסד ציבורי או לקרן לאומית שאושרה על ידי נציבות מס הכנסה. מינימום התרומה שתעניק זיכוי ממס הינה סך של 180 ₪ לשנה, והסכום המרבי בעדו יינתן זיכוי הינו הנמוך מבין סכום השווה ל-30% מההכנסה החייבת או סכום של 9,130,000 ₪ לשנה. סכום תרומה העולה על 30% מההכנסה החייבת, או על התקרה לתרומה, יועבר לשנות המס הבאות (בערכים נומינליים) וניתן לזיכוי המס בשלוש שנות המס העוקבות, ובתנאי שסכום התרומה בכל אותן שלוש שנים לא יעלה על התקרה כאמור הניתנת לזיכוי.

פנסיית חובה/קופ"ג וקרנות השתלמות

חובת ביטוח פנסיוני

שיעור ההפקדה לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף עולים למדרגה חדשה:

שנה

הפרשות מעביד

הפרשת עובד

הפרשת המעביד לפיצויים

סה"כ

2013

5%

5%

5%

15%

2014

6%

5.5%

6%

17.5%

הפקדות לקופת גמל ליחידים

כללי חישוב הסכום האופטימאלי להפקדה הינם מורכבים ביותר. כדי ליהנות מכל ההטבות האפשריות יש להפקיד סכומים גבוהים מאוד כ- 33 אלפי ₪. יש להיוועץ עם מומחה בתחום כגון סוכן ביטוח או עמנו לקבלת מידע מלא.

הפקדות לקרן השתלמות

עצמאי שמעוניין לזכות במירב ההטבות יפקיד 7% מההכנסה החייבת (מקסימום 18,130 ש"ח) וייהנה מניכוי בשיעור של 4.5% מההכנסה החייבת (מקסימום 11,655 ש"ח).

עצמאי וגם שכיר שהמעביד שילם בגינו לקרן השתלמות יפקיד 7% מהנמוך שבין: (1) הכנסה מעסק (2) 259,000 ש"ח בניכוי המשכורת שבעבורה הפריש המעביד לקרן השתלמות.

מומלץ לבעל שליטה שכיר להפקיד 2.5% כעובד והחברה בשליטתו – 7.5% כמעביד מהכנסה הקובעת שהינה הסכום הנמוך בין (1) שכרו ל(2) תקרה של 188,544 ₪ (מקסימום 18,854 ₪ לשנה), כמו כל עובד רגיל. ההוצאה שתוכר לחברה כמעביד הינה 4.5%  מהכנסה הקובעת (מקסימום 8,484 ₪).

קופות גמל לפיצויים                   

את סך ההתחייבויות לתשלום פיצויים, תגמולים ודמי חופשה, כולל לבעלי שליטה בחברה, מוטב לשלם עד שיעור התקרות המותרות לפני תום שנת המס. פיצויים ותגמולים, שלא ייפרעו בשנת המס הנוכחית, לא יותרו לניכוי בה. מי שאינו מדווח בשיטת המזומנים, יכול לנכות כהוצאה תשלומים סדירים לקופת גמל בקשר לפיצויים, לתגמולים ולקצבה, בעבור דצמבר 2013, בתנאי שהם ייפרעו עד סוף ינואר 2014.

יש לערוך את חישוב הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות לפיצויי פרישה בשל העובדים. הסכומים יותרו לניכוי – רק אם הופקדו, עד תום שנת המס ובהתאם לכללים, בקופה לפיצויים מאושרת.

הוצאות לימודים

נקבע בפקודה כי לא יותרו הוצאות למודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, אך למעט השתלמות מקצועית לצורך שמירה על הקיים. נציין כי זו הייתה עמדת רשויות המס לפני התיקון אשר התבססה על פסיקה.

תשלום דמי ביטוח לאומי – עצמאי

המועד הפירעון האחרון של תשלום דמי ביטוח לאומי לעצמאיים הוא עד 15 לינואר 2014. למרות זאת, רצוי ומומלץ להקדים לשלם, את הסכומים, עוד בשנת 2013, אשר חובה לשלמם, ולקבל אישור על כך. ללא האישור, לא יוכרו התשלומים בידי פקיד השומה. לפי פקודת מס הכנסה. יותרו בניכוי 52% מדמי הביטוח הלאומי. מומלץ להסדיר את תשלום חובות דמי הביטוח הלאומי בהקדם האפשרי, ולא לחכות עד היום האחרון של שנת המס.

ביטוח לאומי – מעביד

שיעורי ביטוח יגדלו בהתאם להחלטת הכנסת בהדרגה החל משנת 2013.

בשנת 2013 עומד חלק המעסיק לביטוח לאומי במדרגת השכר העולה על 60% מההכנסה הממוצעת במשק על שיעור של 6.5%.

שיעור זה יעלה ל – 7% בשנת 2014 ולשיעור של 7.5% החל משנת 2015 ואילך.

הלוואות וסעיף 3(ט) לפקודה

הלוואות שחל עליהן ריבית לפי סעיף 3(ט)             הינן גם משיכות בעלים ביתר מחברות שבבעלותם.

לשנת 2013 שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) הינו 5.47% לשנה (ללא הצמדה).

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לגבי הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה שאינה עולה על 7,680 ש"ח בחודש, יהא בגובה שיעור עליית המדד בלבד.

שווי שימוש ברכב  

החל משנת 2010 השתנתה שיטת החישוב של שווי שימוש ברכב צמוד על כלי רכב חדשים שירשמו לראשונה מיום 01/01/2010 ואילך. לגבי כלי רכב שנרשמו קודם לכן תיוותר השיטה הקודמת של קבוצות מחיר לרכב לשם קביעת שווי השימוש.

בשיטה החדשה שיעור שווי השימוש שנקבע הינו 2.48% ממחיר הרכב.

רשות המיסים מפרסמת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המיסים באינטרנט, בכתובת הבאה:  https://www.shaam.gov.il/mm-usecar

לעניין רכבים שנרשמו לפני 01/01/2010 תמשיך לחול שיטת שווי השימוש לפי לקבוצת מחיר. להלן טבלה הקובעת את שווי המימוש לפי קבוצה:

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

קבוצה 5

קבוצה 6

קבוצה 7

2,680

2,910

3,740

4,490

6,210

8,050

10,350

הוצאות לפי 45% או לפי ניכוי שווי הרכב הרלוונטי, אולם אם הועמד רכב לרשות עובד ושווי שימוש נזקף הם יותרו כולם.

הוצאות החזקת רכב עבודה (כהגדרתו בפקודת התעבורה) ורכב תפעולי יותרו במלואן.

רכב תפעולי מוגדר כרכב ביטחון המשמש לפעילות ביטחונית ורכב המשמש לצורכי עבוד ה בלבד ונותר בסוף יום העבודה בחצר העסק ובתנאי שהעסק לא מתנהל במקום מגוריו של המעביד.

 כתבו וערכו:

חיים וורמברנד, רואה חשבון

אביאל מרצבך, רואה חשבון

מידע שימושי לבעלי עסקים

 • עמותות
 • עסקים קטנים
 • ייעוץ ותכנון מס
 • מדריכים לעסקים
 • הנהלת חשבונות
 • חברות
 • מס הכנסה
 • ניהול פננסים
 • גיוס אשראי

מידע שימושי לבעלי עסקים

לפתיחת עסק חדש ויעוץ מלא השאירו את הפרטים

דילוג לתוכן